Размер шрифта
A- A+
Межбуквенное растояние
Цвет сайта
A A A A
Изоображения
Дополнительно

Разделы сайта

Главная

Акция «Единый день безопасности»

В Беларуси стартовала акция «Единый день безопасности»

Акция продлится с 20 февраля по 1 марта. В эти дни усилия государственных
органов будут направлены на пропаганду безопасных условий проживания
населения, развитие в обществе культуры безопасности жизнедеятельности и
проведение образовательно-воспитательной работы со всеми жителями страны.
В рамках Единого дня безопасности на всех объектах массового пребывания людей
– начиная с учреждений образования и заканчивая крупными предприятиями и заводами –
состоится отработка безопасной эвакуации по сигналу «Внимание всем!», благодаря
которой каждый вспомнит, что необходимо предпринимать в случае возникновения
чрезвычайной ситуации.
При взаимодействии всех служб, каждая из которых остановится на своей области
деятельности, в трудовых коллективах пройдут тематические встречи, где работникам
расскажут о безопасности в быту, на дорогах и в других сферах, а также вручат наглядно-
изобразительную продукцию для закрепления полученной информации. Стоит отметить,
что мероприятия не ограничатся лишь разговорами – все участники на практике
отработают полученные знания на созданных организаторами площадках.
Кроме этого, особый акцент будет сделан на работу в СМИ и интернете: на
радиостанциях прозвучат тематические аудиоролики и проведут занимательные
викторины, эфиры телеканалов наполнят «безопасными» видеороликами, а на сайтах, в
социальных сетях и СМИ опубликуют серии статей и заметок по теме безопасности
жизнедеятельности.
Главными организаторами акции выступают органы государственного управления
(МЧС, Генпрокуратура, МВД, Минэнерго, Минздрав, Минобразования, Минтруда и
соцзащиты, Минжилкомхоз, Минкультуры) и местные органы власти. Также к ним
подключатся и иные заинтересованные организации и общественные объединения:
Федерация профсоюзов Беларуси, РГОО «Белорусское добровольное пожарное
общество», Белорусское общество Красного креста, РГОО «ОСВОД», РОО «Белая Русь» и
ОО «БРСМ».

Ссылка на видео:

https://youtu.be/DeDgD9I77Pk

У Беларусі стартавала акцыя "Адзіны дзень бяспекі"

Акцыя працягнецца з 20 лютага па 1 сакавіка. У гэтыя дні намаганні
дзяржаўных органаў будуць накіраваны на прапаганду бяспечных умоў
пражывання насельніцтва, развіццё ў грамадстве культуры бяспекі
жыццядзейнасці і правядзенне адукацыйна-выхаваўчай работы з усімі
жыхарамі краіны.
У рамках Адзінага дня бяспекі на ўсіх абектах масавага знаходжання
людзей - пачынаючы з устаноў адукацыі і заканчваючы буйнымі
прадпрыемствамі і заводамі - адбудзецца адпрацоўка бяспечнай эвакуацыі па
сігнале «Увага ўсім!», Дзякуючы якой кожны ўспомніць, што неабходна
прадпрымаць у выпадку ўзнікнення надзвычайнай сітуацыі.
Пры ўзаемадзеянні ўсіх службаў, кожная з якіх спыніцца на сваёй
вобласці дзейнасці, у працоўных калектывах пройдуць тэматычныя сустрэчы,
дзе работнікам раскажуць пра бяспеку ў побыце, на дарогах і ў іншых
сферах, а таксама ўручаць наглядна-выяўленчую прадукцыю для
замацавання атрыманай інфармацыі. Варта адзначыць, што мерапрыемства
не абмяжуюцца толькі размовамі - усе ўдзельнікі на практыцы адпрацуюць
атрыманыя веды на створаных арганізатарамі пляцоўках.
Акрамя гэтага, асаблівы акцэнт будзе зроблены на працу ў СМІ і
інтэрнэце: на радыёстанцыях прагучаць тэматычныя аўдыяролікі і правядуць
займальныя віктарыны, эфіры тэлеканалаў напоўняць «бяспечнымі»
відэаролікамі, а на сайтах, у сацыяльных сетках і СМІ апублікуюць серыі
артыкулаў і нататак па тэме бяспекі жыццядзейнасці.
Галоўнымі арганізатарамі акцыі выступаюць органы дзяржаўнага
кіравання (МНС, Генпракуратура, МУС, Мінэнерга, Міністэрства аховы
здароўя, Мінадукацыі, Мінпрацы і сацабароны, Мінжылкамгас,
Мінкультуры) і мясцовыя органы ўлады. Таксама да іх далучацца і іншыя
зацікаўленыя арганізацыі і грамадскія абяднанні: Федэрацыя прафсаюзаў
Беларусі, РДГА Беларускае добраахвотнае пажарнае таварыства»,
Беларускае таварыства Чырвонага крыжа, РДГА «ОСВОД», РГА «Белая
Русь» і ГА «БРСМ».