Размер шрифта
A- A+
Межбуквенное растояние
Цвет сайта
A A A A
Изоображения
Дополнительно

Разделы сайта

Главная

«Энциклопедия безопасности»: что делать, если нападает собака

«Энциклопедия безопасности»: что делать, если нападает собака


Содержание собак в квартирах и частных домах не редкость.
Зачастую эти питомцы становятся почти членами семьи. Однако собака
– это все-таки хищное животное с врожденными природными
инстинктами. И она может напасть, причем не только на случайного
прохожего, но даже на своего хозяина. Стоит отметить, что без причины
собаки не нападут. И чаще всего причиной агрессивного поведения
собаки становится сам человек!
Например, дети для животных, которые с ними дела еще не имели,
непредсказуемы. И, растерявшись, не зная, чего ждать, собаки могут
покусать ребенка. Также спровоцировать собаку на нападение может детских
страх, который они воспринимают как слабость. Подростки в поисках острых
ощущений иной раз намеренно провоцируют собаку, злят ее. Если это
случается на ее территории, то, защищая себя и свое пространство, собака с
высокой степенью вероятности нападет. На взрослого человека собака может
накинуться, если тот бросит ей вызов (например, будет долго смотреть в
глаза) или пересечет охраняемую собакой территорию. Нередко домашние
питомцы нападают на своих хозяев в тот момент, когда их оторвали от
приема пищи.
Собаки часто атакуют бегунов, велосипедистов, роллеров и
скейтбордистов, потому что любят гоняться за всем, что быстро движется от
них в противоположную сторону. Иногда агрессивное поведение
воспитывается у собаки самим хозяином – неправильная дрессировка,
избиение животного способны нанести его нервной системе непоправимый
вред.
Бродячие собаки могут напасть с целью добыть пищу. Если вы несете
продукты в пакете, то вполне можете привлечь животное. Еще одной
причиной нападения собаки является неприятный запах алкоголя от человека
и его не вполне адекватное, в связи с этим, поведение.
Новый выпуск проекта МЧС «Энциклопедии безопасности» расскажет и
наглядно покажет, как не спровоцировать собаку на нападение, и что делать,
если животное все-таки напало.
https://youtu.be/DjA2jB6L7kk

«Энцыклапедыя бяспекі : што рабіць, калі нападае сабака


Змест сабак у кватэрах і прыватных дамах не рэдкасць. Часцяком
гэтыя гадаванцы становяцца амаль членамі сям&;і. Аднак сабака - гэта
ўсё ж такі драпежная жывёла з прыроджанымі прыроднымі
інстынктамі. І яна можа напасьці, прычым не толькі на выпадковага
мінака, але нават на свайго гаспадара. Варта адзначыць, што без
прычыны сабакі не нападуць. І часцей за ўсё прычынай агрэсіўных
паводзін сабакі становіцца сам чалавек!
Напрыклад, дзеці для жывёл, якія з імі справы яшчэ не мелі,
непрадказальныя. І, разгубіўшыся, не ведаючы, чаго чакаць, сабакі могуць
пакусаць дзіцяці. Таксама справакаваць сабаку на напад можа дзіцячы страх,
які яны ўспрымаюць як слабасць. Падлеткі ў пошуках вострых адчуванняў
іншы раз наўмысна правакуюць сабаку, злуюць яе. Калі гэта здараецца на яе
тэрыторыі, то, абараняючы сябе і сваю прастору, сабака з высокай ступенню
верагоднасці нападзе. На дарослага чалавека сабака можа накінуцца, калі той
кіне ёй выклік (напрыклад, будзе доўга глядзець у вочы) або перасячэ
ахоўную сабакам тэрыторыю. Нярэдка хатнія гадаванцы нападаюць на сваіх
гаспадароў у той момант, калі іх адарвалі ад прыёму ежы.
Сабакі часта атакуюць бегуноў, веласіпедыстаў, ролераў і
скейтбардыстаў, таму што любяць ганяцца за ўсім, што хутка рухаецца ад іх
у процілеглы бок. Часам агрэсіўныя паводзіны гадуюцца ў сабакі самім
гаспадаром - няправільная дрэсіроўка, збіццё жывёлы могуць нанесці яго
нервовай сістэме непапраўную шкоду.
Вандроўныя сабакі могуць напасці з мэтай здабыць ежу. Калі вы несяце
прадукты ў пакеце, то можаце прыцягнуць жывёлу. Яшчэ адной прычынай
нападу сабакі з;яўляецца непрыемны пах алкаголю ад чалавека і яго не зусім
адэкватныя, у сувязі з гэтым, паводзіны.
Новы выпуск праекта МНС «Энцыклапедыі бяспекі» раскажа і
наглядна пакажа, як не справакаваць сабаку на напад, і што рабіць, калі
жывёла ўсё ж такі напала.
https://youtu.be/DjA2jB6L7kk