Размер шрифта
A- A+
Межбуквенное растояние
Цвет сайта
A A A A
Изоображения
Дополнительно

Разделы сайта

Главная

Мобильное приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом»

Не так давно спасатели изучили рынок доступных на территории страны
программ для мобильных устройств, и оказалось, что нет таких, которые позволяли бы
быстро сориентироваться в нестандартных ситуациях. Например, разбили градусник,
произошло ДТП, увидели горящий лес, на улице гроза и т.п. Так появилось
приложение для белорусских пользователей «МЧС Беларуси: Помощь рядом», одна из
важнейших задач которого помочь человеку эффективно действовать по принципу «5
шагов на спасение». Скачать данное приложение бесплатно можно из Play
Market или AppStore.


Сейчас в разделе «Что делать?» собраны около 50-ти тем и
спасатели открыты для предложений по добавлению новых. Работники МЧС встроили в программу оповещения о неблагоприятных и
опасных явлениях. Пользователи приложения будут получать своевременное
оповещение, основанное на штормовых  предупреждениях Гидрометеоцентра. На
карте помимо явлений и регионов, где они ожидаются, будут доступны рекомендации
спасателей – как вести себя в таких обстоятельствах. Можно самостоятельно
настроить время, когда пользователь не хочет получать данную информацию,
отключив, к примеру, ночные часы или выходные дни. Раздел основан на
интерактивной карте, созданной в прошлом году в совместном проекте Белорусского
Красного Креста, БелТА и МЧС.
Еще одной немаловажной функцией стала кнопка звонка в МЧС «112». Люди в
критической ситуации забывают номера телефонов экстренных служб. Звонок можно
осуществить с различных страниц приложения или прямо из раздела «Что делать?».
Спасатели реализовали вариативность звонков – добавили возможность не только
соединения с МЧС, но и отправки смс или звонков на заданный номер – например,
врачу или родным. Это позволит связаться в экстренных случаях с нужным человеком,
что особенно важно для  людей с различными заболеваниями.    Установки номера, а
также возможность изменить текст сообщения реализованы в пользовательских
настройках.
Также в приложении есть раздел "Первая помощь", оснащенный
аудиоподсказками действий по оказанию первой помощи. Раздел создан при
поддержке Белорусского общества Красного Креста.
Раздел «Проверь себя» позволяет с помощью представленных тестов проверить
собственные знания, сравнить свои ответы с результатами других пользователей.
Восполнить пробелы в знаниях можно в разделе «Энциклопедия», где собрано много
нужных и полезных статей.
Приложение позволяет каждому обладателю смартфона или планшета быть в
курсе неблагоприятных прогнозов погоды и иметь под рукой информацию, как
действовать в любой чрезвычайной ситуации.

Пераклад на беларускую мову: Мабільнае прыкладанне «МЧС Беларуси: Помощь рядом»

Не так даўно супрацоўнікі МНС вывучылі рынак даступных на тэрыторыі
краіны праграм для мабільных прылад, і аказалася, што няма такіх, якія дазвалялі б
хутка зарыентавацца ў нестандартных сітуацыях. Напрыклад, разбілі градуснік,
адбылося ДТЗ, убачылі падпалены лес, на вуліцы навальніца і інш. Так з'явіўся
дадатак для беларускіх карыстальнікаў «МЧС Беларуси: Помощь рядом», адна з самых
важных задач якога - дапамагчы чалавеку эфектыўна дзейнічаць па прынцыпе «5
крокаў на выратаванне». Скачаць дадзенае прыкладанне бясплатна можна з Play
Market або AppStore.

Зараз у раздзеле «Што рабіць?» сабраны каля 50 тэм і
супрацоўнікі МНС адкрытыя для прапаноў па даданні новых.
Работнікі МНС увялі ў праграму абвесткі аб неспрыяльных і небяспечных з'явах.
Карыстальнікі прыкладання будуць атрымліваць своечасовае апавяшчэнне, заснаванае
на штармавых папярэджаннях Гідраметэацэнтра. На карце акрамя з'яў і рэгіёнаў, дзе
яны чакаюцца, будуць даступныя рэкамендацыі выратавальнікаў - як паводзіць сябе ў
такіх абставінах. Можна самастойна наладзіць час, калі карыстальнік не жадае
атрымліваць гэтую інфармацыю, адключыўшы, да прыкладу, начныя гадзіны або
выходныя дні. Раздзел заснаваны на інтэрактыўнай карце, створанай у мінулым годзе
ў сумесным праекце Беларускага Чырвонага Крыжа, БелТА і МНС.
Яшчэ адной немалаважнай функцыяй стала кнопка званка ў МНС «112». Людзі ў
крытычнай сітуацыі забываюць нумары тэлефонаў экстраных службаў. Званок можна
ажыццявіць з розных старонак або прама з раздзелу «Што рабіць?». Выратавальнікі
рэалізавалі варыятыўнасць званкоў - дадалі магчымасць не толькі злучэння з МНС, але
і адпраўкі смс або званкоў на зададзены нумар - напрыклад, доктару ці родным. Гэта
дазволіць звязацца ў экстраных выпадках з патрэбным чалавекам, што асабліва важна
для людзей з рознымі захворваннямі. Устаноўка нумароў, а таксама магчымасць
змяніць тэкст паведамлення рэалізаваны ў карыстацкіх наладах.
Таксама ў мабільным прыкладанні зявіўся раздзел "Першая дапамога",
абсталяваны аўдыёпадказкамі дзеянняў па аказанні першай дапамогі. Раздзел
створаны пры падтрымцы Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа.
Раздзел «Правер сябе» дазваляе з дапамогай прадстаўленых тэстаў праверыць
уласныя веды, параўнаць свае адказы з вынікамі іншых карыстальнікаў. Папоўніць
прабелы ў ведах можна ў раздзеле «Энцыклапедыя», дзе сабрана шмат патрэбных і
карысных артыкулаў.
Прыкладанне дазваляе кожнаму ўладальніку смартфона або планшэта быць у
курсе неспрыяльных прагнозаў надворя і мець пад рукой інфармацыю, як дзейнічаць у
любой надзвычайнай сітуацыі.

Фотоматериалы